De kerkdiensten

locatie Winterberg

Am Alten Garten 4, 59955 Winterberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Winterberg
zondag in sauerland

WELKOM !

Nederlandse kerkdiensten in Hochsauerland

Beste lezer, In dit interkerkelijk verband vindt u kerken met lutherse en calvinistische belijdenisgeschriften. In de tijd van de Reformatie heeft Caspar Olevianus, één van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, veel invloed gehad in deze streek. Behalve predikant in Berleburg was hij oprichter van de Theologische Hogeschool in Herborn. Later werd hij dáár predikant. De school in Herborn had ook veel invloed op de Reformatie en de Nadere Reformatie in Nederland. Ook komende zomer zijn er, net als vorig jaar, de Nederlandstalige kerkdiensten in het Sauerland. We zijn dankbaar dat de diensten weer gehouden kunnen worden en zijn de Duitse gastgemeenten erkentelijk dat we ook dit jaar weer gebruik mogen maken van de kerkgebouwen. Omdat we de laatste jaren gemerkt hebben dat aan het eind van het seizoen het aantal kerkgangers beduidend minder is dan op de zondagen midden in de vakantie, hebben we besloten om op de laatste twee zondagen alleen een 'ochtenddienst' te houden. Op de eerste drie zondagen zijn er twee diensten en is er 's avonds gelegenheid voor ontmoeting. Een oproep aan de bezoekers van de NL kerkdiensten: We zijn nog op zoek naar muzikale begeleiding voor een aantal diensten. Wie deze zomer in het Sauerland verblijft en in de gelegenheid is om de muzikale begeleiding van een of meerdere diensten te verzorgen wordt van harte uitgenodigd om zich te melden: tel: +31 615317904 of jhadriaanse@t-online.de

PROJECT 2024

hieronder vindt u het nieuwe preekrooster t.b.v. de kerkdiensten voor DV de zomer van 2024

locatie Medebach

Prozessionsweg 32, 59964 Medebach klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Medebach

locatie Hallenberg

Heiligenhaus 1, 59969 Hallenberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Hallenberg
Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.” - Fillipenzen 4:7 -
INFORMATIE
Overige informatie over bezienswaardige dorpjes, KLIK HIER

Collectes tijdens de kerkdiensten

Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkdiensten collecteren voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het project van 'The Message Nederland' waar Daniël ter Maten zich voor inzet.

CONTACT

Heeft u nog iets te vragen over de diensten of de website?

Schroom niet en stuur een e-mail!

klik HIER voor een e-mailbericht met een vraag over de website (webmaster)

klik HIER voor een e-mailbericht mbt vragen over de Nieuwsbrief of over de kerkdiensten

scan hier de QR code voor de Sauerland app. (voor Androïd mobiel)
Maak kennis met de Sauerland app ! Een app die niet mag ontbreken!
scan hier de QR code voor de Sauerland app. (voor iPhone mobiel)
De NL kerkdiensten voor de zomer van 2024 zijn bekend!
We willen dat elke jongere het goede nieuws van de Heere Jezus hoort. Onze scholenteams doen gedurende het hele jaar baanbrekend werk op scholen.  Ze verzorgen kwalitatief hoogstaande lessen met energieke optredens. Actuele onderwerpen als mentale gezondheid en veerkracht worden behandeld. In de muziek en persoonlijke verhalen wordt op een vrijmoedige, maar ook respectvolle manier de liefde van de Heere Jezus gedeeld.   CREATIEVE MISSIES   BUURTTRANSFORMATIES   Iedereen moet het goede nieuws van Jezus horen, daarom gaan onze teams naar de moeilijkst bereikbare plekken om het Evangelie te delen.   Juist naar plekken waar de kerk vaak nog maar beperkt aanwezig is.   In Eden projecten worden stadszendelingen toegerust en uitgezonden naar deze buurten waar zij hun leven toewijden om daadwerkelijk   onderdeel te worden van de wijk waardoor ze het evangelie in woord én in daad echt kunnen voorleven. Het resultaat is een blijvende verandering   in levens van wijkbewoners en gemeenschappen, minder criminaliteit en asociaal gedrag en meer positieve voorbeelden en groeiende lokale kerken. GEVANGENISSEN & ONDERNEMINGEN WAAR JEZUS CENTRAAL STAAT Onze teams werken ook in gevangenissen en instellingen voor jonge delinquenten en geven cursussen waarbij ze gebruik maken van kunst en creativiteit De programma’s in gevangenissen en instellingen voor jonge delinquenten helpen hen om relaties op te bouwen met de mannen, vrouwen en jongeren en hen vervolgens uit te nodigen voor kerkdiensten, Alpha-cursussen en Bijbelstudies. Voor velen is dit de eerste keer dat ze dit meemaken. Ze leren hier om los te komen van destructieve gedragspatronen en ze gaan Jezus’ liefde voor hen ervaren. TOERUSTING & TRAININGHet trainen van de jonge generatie en het toerusten van evangelisten zodat meer mensen het Evangelie kunnen horen en zelf kunnen delen – het is deel van ons DNA. ‘The Message School of Evangelism’ in Manchester geeft degenen die graag hun geloof delen de kans om een jaar lang toegerust te worden om het goede nieuws van Jezus overal te delen. Studenten krijgen les van creatieve evangelisten met heel veel ervaring in een stedelijke context. Vanaf de eerste dag kunnen ze het geleerde in praktijk brengen. Een internationale zendingsreis is onderdeel van het programma. Via ‘Advance Groups’ worden wereldwijd mensen in kleine groepen aangemoedigd om hun geloof met nieuwe vrijmoedigheid te delen in het dagelijks leven. In de kleine groepen ontmoeten mensen elkaar en worden ze toegerust en aangemoedigd om anderen over Jezus te vertellen. Als ze hier mee aan de slag gaan, zien ze levens veranderen en mensen geraakt worden door het Evangelie. Daarnaast hebben we het programma ‘The Charge’ dat specifiek is gericht op jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Eén keer per maand worden ze eerst getraind om vervolgens ‘s middags het geleerde direct toe te passen tijdens een outreach. Jongeren worden niet alleen toegerust, maar ook bemoedigd als ze merken hoe God hen gebruikt om het Goede Nieuws door te geven. Het seizoen wordt afgesloten met een aantal trainingsdagen + outreachweek. Deze dagen zijn niet alleen een hoogtepunt, maar God zien werken leidt ook tot een geestelijke groeispurt. Net als bij andere activiteiten staat ook hier samenwerking met de lokale kerken centraal.
NIEUWSBRIEF
Zondag in Sauerland
NL kerkdiensten tijdens de zomervakantie
“Ik verblijd mij in degene, die tot mij zeggen: Ik zal in het huis des Heeren gaan”
bezoek ook onze besloten Facebook pagina
WELKOM ! Nederlandse kerkdiensten in Hochsauerland L.S. Ook het komende zomerseizoen hopen we weer een aantal diensten te houden in de Evangelische Kirche van Medebach, Winterberg en Hallenberg. In dit kerkverband vindt u kerken met lutherse en calvinistische belijdenisgeschriften. In de tijd van de Reformatie heeft Caspar Olevianus, één van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, veel invloed gehad in deze streek. Behalve predikant in Berleburg was hij oprichter van de Theologische Hogeschool in Herborn. Later werd hij dáár predikant. De school in Herborn had ook veel invloed op de Reformatie en de Nadere Reformatie in Nederland. We ontmoeten u graag in de samenkomsten. Als regel drinken we in Hallenberg na de dienst nog even koffie, thee en limonade. Kinderen die na de preek een tekening maken en deze de volgende dienst inleveren krijgen daarvoor een prijs. Geeft u deze informatie, vooral de mogelijkheid hier kerkdiensten in het Nederlands te kunnen bezoeken, aan anderen door. Download of print HIER uw affiche voor op de auto of achter het glas ! Wij wensen u fijne dagen in het Sauerland en Gods zegen op al uw wegen. drs. P.E.G. Wiekeraad V.D.M.
Hieronder vindt u het preekrooster t.b.v. de kerkdiensten voor de zomer van 2018
De kerkdiensten
Locatie Winterberg Am Alten Garten 4, 59955 Winterberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Winterberg
Locatie Medebach Prozessionsweg 32, 59964 Medebach klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Medebach
locatie Hallenberg Heiligenhaus 1, 59969 Hallenberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Hallenberg
NIEUWSBRIEF AANMELDEN NIEUWSBRIEF ! Vorig jaar is er een aanvang gemaakt met het versturen van nieuwsbrieven. Het ligt in de bedoeling om dit 4-5 keer per jaar per email naar geïnteresseerden toe te zenden. Voor mensen die geen email hebben kan er een uitzondering worden gemaakt en kan de nieuwsbrief ook per post worden toegezonden. In deze nieuwsbrieven vindt u relevante informatie over het Sauerland en uiteraard informatie over het pastorale werk van ds. P.E.G. Wiekeraad. Bent u nieuwe bezoeker en van plan om het Sauerland en de kerkdiensten eens te bezoeken en ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Schrijf dan hiernaast in en ontvang z.s.m. de eerstvolgende nieuwsbrief met het laatste nieuws! Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt ! KLIK HIER OM U OP TE GEVEN ! NIEUWSBRIEF
Beste bezoeker van de Nederlandse diensten in het Sauerland, Ervan uitgaande dat u belang stelt in berichtgeving over de Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland doen wij u, nu het seizoen weer is begonnen, even een kort bericht melden. Het zou helemaal bijzonder zijn als we elkaar tijdens één of meerdere van de a.s. zomer- diensten ontmoeten mogen. Het is een groot voorrecht dat Ds. Wiekeraad op zijn leeftijd van toch boven de zeventig dit werk in de zomermaanden wil en mag blijven verrichten. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe, persoonlijk en met zijn vrouw. Ook de andere voorgangers wensen we Gods zegen toe. Moge de Heere hen gebruiken en Zijn Woord zegenen. Alle VVV-kantoren ( Tourist-Information ) in de directe omgeving van de kerkplaatsen hebben de kerkdienstenposter ontvangen. Op veel plaatsen kwamen punaises goed van pas op de publieke aanplakborden. Kerkbezoekers kunnen helpen mede bekendheid aan de diensten te geven door een flyer mee te nemen en deze ook ergens goed zichtbaar te bevestigen. Sommigen plakken hem op hun achterruit van de auto, op deze website vindt u een exemplaar. In diverse landelijke en regionale kranten en tijdschriften komen ook aankondigingen te staan. Zondag week 30 hoopt Ds. Wiekeraad de eerste zomerdienst in Winterberg te houden. De echte topdrukte is altijd in het hoog-seizoen eind juli en eerste helft augustus. Toch waren er vorig seizoen weer meer bezoekers dan het jaar daarvoor. De diensten mogen echt in een behoefte voorzien. We zijn er zuinig op. Na de dienst kon men elkaar onder het genot van een kopje koffie in de vergaderruimte ontmoeten, dit keer niet meer verzorgd door Hélena, maar een vervanger, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij hopen u dan te ontmoeten !
PROJECT 2018
collecte tijdens de kerkdiensten
Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkdiensten collecteren voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het volgende project: Elke 2 minuten krijgt iemand lepra Markus 1:40 – En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieën, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit , en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! Melaatsheid of lepra komt nog steeds voor in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Elke 2 minuten wordt bij iemand lepra vastgesteld. Het is een vreselijke ziekte die begint met witte, gevoelloze plekken. De zenuwen worden aangetast en er ontstaan zweren. Daarna volgen handicaps. Sommigen krijgen zelfs aandoeningen aan hun ogen. Leprazending zet alles in het werk om mensen met lepra op te sporen en te behandelen. We ondersteunen verschillende lepraziekenhuizen in India en Bangladesh. Verder onderwijzen we medisch personeel waardoor ze deze vreselijke ziekte snel kunnen herkennen. Leprapatiënten in een later stadium bieden we operaties en psychotherapie. Ook helpen we leprapatiënten weer een plek te krijgen in de maat- schappij. Jongeren leren een vak of krijgen een korte training zodat ze weer snel een baan vinden. We geven voorlichting aan de samenleving zodat mensen met lepra niet meer worden gediscrimineerd. Onze motivatie is het christelijk geloof. Dit jaar wordt de collecte van de kerken in Sauerland aan deze leprapatiënten geschonken. Daar zijn we erg dankbaar voor. Geeft u ook als de collectezak tijdens de kerkdienst voorbij komt? Een oogoperatie is bijvoorbeeld € 41 en een opleiding voor 10 dagen is € 18. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Fotobijschrift: In een dorp in Bangladesh woont Safia (53). Toen ze 7 jaar was kreeg ze witte vlekken op haar huid; later werden dit knobbeltjes. Helaas is haar ziekte niet goed behandeld. Ze kreeg klauwhanden en een diepe zweer op haar linkerbeen. Haar onderste been moest worden geamputeerd en ze mist de tenen van haar rechtervoet. Safia kon nooit een man vinden, en haar dorp heeft haar verstoten. Zelfs haar familie wil niks meer met haar te maken hebben. Pas een paar jaar geleden is zij ge- vonden door een hulpverlener en op het lepraziekenhuis van Leprazending in Nilphamari gewezen. Nu worden haar wonden liefdevol behandeld. Deze lijdensweg van Safia willen we voorkomen. Als Safia eerder de weg naar het ziekenhuis had gevonden, was haar veel ellende bespaard gebleven. In een vroeg stadium is lepra namelijk goed te genezen.
”En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.” - Fillipenzen 4:7-
INFORMATIE
Overige informatie over bezienswaardige dorpjes, KLIK HIER

CONTACT

Heeft u nog iets te vragen over de diensten of de website?

Schroom niet en stuur een e-mail!

klik HIER voor een e-mailbericht met een vraag over de website (webmaster)

klik HIER voor een e-mailbericht mbt vragen over de Nieuwsbrief of over de

kerkdiensten

I.v.m. plotselinge ziekehuisopname, heeft Ds Wiekeraad al zijn diensten voor deze zomer afgezegd.

Gedenk Ds Wieraad en zijn vrouw in uw gebeden. Hij mag er nog zijn, Loof den Heere want Hij is goed.

We zijn verblijd dat diverse predikanten op zo’n korte termijn zijn diensten hebben willen invullen.

Kaartje sturen? : ds P.E.G. Wiekeraad, Neuenhauserstrasse 55, 49843 Uelsen Deutschland of stuur een foto als kaart tijdens uw verblijf, vertel wie u bent en waar u vandaan komt, dat verbind hem!